小学 初中 高中语文课本上所有的唐诗宋词

文学网 时间:2019-11-23 18:24:25

莲都区小学语文学科保举背诵古诗文

一年级上册

yǒnɡ é cǎo

咏 鹅 草

tánɡ luò bīn wànɡ tánɡ bái jū yì

【唐】 骆 宾 王 【唐】白 居易

é é é lí lí yuán shàng cǎo

鹅、鹅、鹅, 离 离 原 上 草,

qū xiàng xiàng tiān gē yí suì yì kū róng

曲 项 向 天 歌。 一 岁 一 枯 荣。

bái máo fú lǜ shuǐ yě huǒ shāo bú jìn

白 毛 浮 绿 水, 野 火 烧 不 尽,

hóng zhǎng bō qīng bō chūn fēng chuī yòu shēng

红 掌 拨 清 波。 春 风 吹 又 生。

dēnɡ ɡuàn què lóu lù chái

登 鹳 雀 楼 鹿 柴

tánɡ wánɡ zhī huàn tánɡ wánɡ wéi

【唐】 王 之 涣 【唐】 王 维

bái rì yī shān jìn kōng shān bù jiàn rén

白 日 依 山 尽, 空 山 不 见 人,

huáng hé rù hǎi liú dàn wén rén yǔ xiǎng

黄 河 入 海 流。 但 闻 人 语 响。

yù qiónɡ qiān lǐ mù fǎn jǐnɡ rù shēn lín

欲 穷 千 里 目, 返 景 入 深 林,

gèng shàng yì céng lóu fù zhào qīng tái shàng

更 上 一 层 楼。 复 照 青 苔 上。

jiānɡ nán

江 南

hàn yuè fǔ

汉 乐 府

jiānɡ nán kě cǎi lián lián yè hé tián tián

江 南 可 采 莲, 莲 叶 何 田 田!

yú xì lián yè jiān yú xì lián yè dōnɡ

鱼 戏 莲 叶 间: 鱼 戏 莲 叶 东,

yú xì lián yè xī yú xì lián yè nán

鱼 戏 莲 叶 西,鱼 戏 莲 叶 南,

yú xì lián yè běi

鱼 戏 莲 叶 北。

zènɡ wānɡ lún

赠 汪 伦

tánɡ lǐ bái

【唐】李 白

lǐ bái chénɡ zhōu jiānɡ yù xínɡ

李 白 乘 舟 将 欲 行,

hū wén àn shànɡ tà ɡē shēnɡ

忽 闻 岸 上 踏 歌 声。

táo huā tán shuǐ shēn qiān chǐ

桃 花 潭 水 深 千 尺,

bù jí wānɡ lún sòng wǒ qínɡ

不 及 汪 伦 送 我 情。

mǐn nónɡ mǐn nónɡ

悯 农 悯 农

tánɡ lǐ shēn tánɡ lǐ shēn

【唐】李 绅 【唐】李 绅

chú hé rì dāng wǔ chūn zhònɡ yí lì sù

锄 禾 日 当 午, 春 种 一 粒 粟,

hàn dī hé xià tǔ qiū shōu wàn kē zǐ

汗 滴 禾 下 土。 秋 收 万 颗 子。

shuí zhī pán zhōng cān sì hǎi wú xián tián

谁 知 盘 中 餐, 四 海 无 闲 田,

lì lì jiē xīn kǔ nónɡ fū yóu è sǐ

粒 粒 皆 辛 苦。 农 夫 犹 饿 死!

wànɡ lú shān pù bù qīnɡ mínɡ

望 庐 山 瀑 布 清 明

tánɡ lǐ bái tánɡ dù mù

【唐】李 白 【唐】杜 牧

rì zhào xiānɡ lú shēnɡ zǐ yān qīnɡ mínɡ shí jié yǔ fēn fēn

日 照 喷鼻 炉 生 紫 烟, 清 明 时 节 雨 纷 纷,

yáo kàn pù bù ɡuà qián chuān lù shànɡ xínɡ rén yù duàn hún

遥 看 瀑 布 挂 前 川。 路 上 行 人 欲 断 魂。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu

飞 流 直 下 三 千 尺, 借 问 酒 家 何 处 有?

yí shì yín hé luò jiǔ tiān mù tónɡ yáo zhǐ xìnɡ huā cūn

疑 是 银 河 落 九 天。 牧 童 遥 指 杏 花 村。

jué jù yǒnɡ liǔ

绝 句 咏 柳

tánɡ dù fǔ tánɡ hè zhī zhānɡ

【唐】杜 甫 【唐】贺知章

liǎnɡ ɡè huánɡ lí mínɡ cuì liǔ bì yù zhuānɡ chénɡ yí shù ɡāo

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳, 碧 玉 妆 成 一 树 高,

yì hánɡ bái lù shànɡ qīnɡ tiān wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

一 行 白 鹭 上 青 天。 万 条 垂 下 绿 丝 绦。

chuānɡ hán xī lǐnɡ qiān qiū xuě bù zhī xì yè shuí cái chū

窗 含 西 岭 千 秋 雪, 不 知 细 叶 谁 裁 出,

mén bó dōnɡ wú wàn lǐ chuán èr yuè chūn fēnɡ sì jiǎn dāo

门 泊 东 吴 万 里 船。 二 月 春 风 似 剪 刀。

一年级下册

悯农 古朗月行

(唐•李绅) (唐•李白)

春 种 一 粒 粟, 小时不识月,

秋 收 万 颗 子。 呼作白玉盘。

四 海 无 闲 田, 又疑瑶台镜,

农 夫 犹 饿 死。 飞在青云端。

敕勒歌 江上渔者

(北朝平易近歌) (宋•范仲淹)

敕勒川,阴山下。 江上来往人,

天似穹庐, 但爱鲈鱼美。

覆盖四野。 君看一叶舟,

天苍苍,野茫茫。 收支风浪里。

风吹草低见(xiàn)牛羊。

池上 江雪

(唐•白居易) (唐•柳宗元)

小娃撑小艇, 千山鸟飞绝,

偷采白莲回。 万径人踪灭。

不解藏踪影, 孤舟蓑笠翁,

浮萍一道开。 独钓寒江雪。

寻隐者不遇 游子吟

(唐•贾岛 ) •孟郊

松下问孺子, 慈 母 手 中 线,

言师采药去。 游 子 身 上 衣。

只在此山中, 临 行 密 密 缝,

云深不知处。 意 恐 迟 迟 归。

谁 言 寸 草 心,

报 得 三 春 晖。

七步诗 忆江南

曹植 (唐•白居易)

煮豆燃豆萁, 江南好,

豆在釜中泣。 风光旧曾谙。

本是同根生, 日出江花红胜火,

相煎何太急。 春来江水绿如蓝。

能不忆江南?

二年级上册

风 竹里馆

【唐】李峤 【唐】王维

解落三秋叶, 独坐幽篁里,

能开仲春花。 抚琴复长啸。

过江千尺浪, 深林人不知,

入竹万竿斜。 明月来相照。

鸟鸣涧 塞下曲

【唐】王维 【唐】卢纶

人闲木樨落, 林暗草惊风,

夜静春山空。 将军夜引弓。

月出惊山鸟, 黎明寻白羽,

时鸣春涧中。 没在石棱中。

夏季绝句 绝句

【南宋】李清照 【唐】杜甫

生看成人杰, 江碧鸟逾白,

死亦为鬼雄。 山青花欲然。

至今思项羽, 今春看又过,

不愿过江东。 何日是归年。

回籍偶书 宿新市徐公店

【唐】贺知章 【南宋】杨万里

拜别故乡岁月多, 篱落疏疏一径深,

迩来人事半消磨。 树头花落未成阴。

唯有门前镜湖水, 儿童急走追黄蝶,

东风不改旧时波。 飞入菜花无处寻。

枫桥夜泊 示儿

【唐】张继 【南宋】陆游

月落鸟啼霜满天, 死去元知万事空,

江枫渔火对愁眠。 但悲不见九州同。

苏州城外寒山寺, 王师北定华夏日,

半夜钟声到客船。 家祭无忘告乃翁。

别董年夜 元日

【唐】高适 【宋】王安石

千里黄云白天曛, 爆 竹 声 中 一 岁 除 ,

冬风吹雁雪纷纭。 春 风 送 暖 入 屠 苏 。

莫愁前路蒙昧己, 千 门 万 户 曈 曈 日 ,

全国那个不识君。 总 把 新 桃 换 旧 符 。

即事 春游湖

【清】郭麐 【宋】徐俯

浅浅芦花短短扉, 双飞燕子几时回?

渔翁遥唤牧儿归。 夹岸桃花蘸水开。

不知应得前滩响, 春雨断桥人不度,

惊起一群小鸭飞。 小舟撑出柳阴来。

玄月九日忆山东兄弟 雨过山村

【唐】王维 【唐】王建

独在他乡为异客, 雨里鸡鸣一两家,

每逢佳节倍思亲。 竹溪村路板桥斜。

遥知兄弟登高处, 妇姑相唤浴蚕去,

遍插茱萸少一人。 闲看中庭栀子花。

牧童诗 庚申正月游齐安

【宋】黄庭坚 【宋】王安石

骑牛远远过前村, 水南水北重重柳,

短笛横吹隔陇闻。 山后山前处处梅。

几多长安名利客, 未即此身随物化,

机关用尽不如君。 年年长趁此时来。

村夜 月夜忆舍弟

【唐】 白居易 【唐】杜甫

霜草苍苍虫切切, 戍鼓断人行,边秋一雁声。

村南村北行人绝。 露从今夜白,月是故里明。

独出前门望野田, 有弟皆分离,无家问死生。

月明荞麦花如雪。 寄书长不达,况乃未休兵。

二年级下册

早发白帝城 送元二使安西

(唐•李白) (唐•王维)

朝辞白帝彩云间, 渭城朝雨浥轻尘,

千里江陵一日还。 客舍青青柳色新。

两岸猿声啼不尽, 劝君更尽一杯酒,

轻舟已过万重山。 西出阳关无故人。

暮江吟 梅花

(唐•白居易) (宋•王安石)

一道残阳铺水中, 墙脚数枝梅,

半江瑟瑟半江红。 凌寒独自开,

可怜玄月初三夜, 遥知不是雪,

露似珍珠月似弓。 为有幽香来。

参军行 夜宿山寺

(唐•王昌龄) (唐•李白)

青海长云暗雪山, 危楼高百尺,

孤城眺望玉门关。 手可摘星斗。

黄沙百战穿金甲, 不敢大声语,

不破楼兰终不还。 恐惧天上人。

春夜喜雨 凉州词

(唐•杜甫) (唐•王之涣)

好雨知时节,当春乃产生。 黄河远上白云间,

随风潜天黑,润物细无声。 一片孤城万仞山。

野径云俱黑,江船火独明。 羌笛何必怨杨柳,

晓看红湿处,花重锦官城。 东风不度玉门关。

小儿垂钓 墨梅

(唐•胡令能) (元•王冕)

蓬头冲弱学钓鱼, 我家洗砚池边树,

侧坐莓苔草映身。 朵朵花开淡墨痕。

路人借问遥招手, 不要人夸色彩好,

怕得鱼惊不该人。 史留清气满乾坤!

塞下曲 凉州词

(唐•卢纶) (唐•王翰)

月黑雁飞高, 葡萄琼浆夜光杯,

单于夜遁逃。 欲饮琵琶顿时催。

欲将轻骑逐, 醉卧疆场君莫笑,

年夜雪满弓刀。 古来交战几人回。

长干曲 春雪

(唐•崔颢) (唐•韩愈)

家临九江水, 新年都未有青春,

往来来往九江侧。 仲春初惊见草芽。

同是长干人, 白雪却嫌春色晚,

生小不了解。 故穿庭树作飞花。

夜上受降城闻笛 春日

(唐•李益) (宋•朱熹)

回乐峰前沙似雪, 胜日寻芳泗水滨,

受降城外月如霜。 无边光景一时新。

不知何处吹芦管, 轻易识得春风面,

一夜征人尽望乡! 姹紫嫣红老是春。

钱塘湖春行 出塞

(唐•白居易) (唐•王昌龄)

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 秦时明月汉时关,

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 万里长征人未还。

乱用渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 但使龙城飞将在,

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。 不教胡马度阴山。

三年级上册

绝句 春望

【唐】杜甫 【唐】杜甫

迟日山河丽, 国破江山在,城春草木深。

东风花卉喷鼻。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。

泥融飞燕子, 狼烟连三月,家信抵万金。

沙暖睡鸳鸯。 白头搔更短,浑欲不堪簪。

登幽州台歌 相思

【唐】陈子昂 【唐】王维

前不见前人, 红豆生南国,

后不见来者。 春来发几枝?

念六合之悠悠, 愿君多采撷,

独怆但是涕下。 此物最相思!

前出塞 忆江南

【唐】杜甫 【唐】白居易

挽弓当挽强,用箭当用长。 江南好,

射人先射马,擒贼先擒王。 风光旧曾谙。

杀人亦有限,各国自有疆。 日出江花红胜火,

苟能制陵犯,岂在多杀伤。 春来江水绿如蓝。

能不忆江南?

早梅 题临安邸

【唐】张谓 【南宋】林升

一树寒梅白玉条, 山外青山楼外楼,

迥临村路傍溪桥。 西湖歌舞几时休?

不知近水花先发, 暖风熏得游人醉,

疑是经冬雪未销。 直把杭州作汴州。

采莲曲 宫中作

【唐】王昌龄 【唐】李白

荷叶罗裙一色裁, 兰陵琼浆郁金喷鼻,

芙蓉向脸双方开。 玉碗盛来虎魄光。

乱入池中看不见, 但使主人能醉客,

闻歌始觉有人来。 不知何处是异乡!

秋夜将晓出篱门迎凉有感 竹枝词

【南宋】陆游 【唐】刘禹锡

三万里河东入海, 杨柳青青江程度,

五千仞岳上摩天。 闻郎江上唱歌声。

遗平易近泪尽胡尘里, 东边日出西边雨,

南望王师又一年。 道是无晴还有晴。

正月十七夜 村晚

【清】袁枚 【宋】•雷震

满窗月色满地烟, 草满水池水满陂,

千点寒鸦一客眠。 山衔夕照浸寒漪。

梦里忽惊胡蝶影, 牧童回去横牛背,

梅花飞过枕函边。 短笛无腔信口吹。

游园不值 绝句

【南宋】叶绍翁 【南宋】志南

应怜屐齿印苍苔, 古木阴中系短篷,

轻敲柴扉久不开。 杖藜扶我过桥东。

春色满园关不住, 沾衣欲湿杏花雨,

一枝不安于室来。 吹面不寒杨柳风。

年夜林寺桃花 碛中作

【唐】白居易 【唐】岑参

人世四月芳菲尽, 走马西来欲到天,

山寺桃花始盛开。 辞家见月两回圆。

长恨春归无觅处, 今夜未知何处宿,

不知转入其中来。 平沙万里绝火食。

三年级下册

浪淘沙 惠崇春江晓景

(唐•刘禹锡) (宋•苏轼)

九曲黄河万里沙, 竹外桃花三两枝,

浪淘风簸自海角。 春江水暖鸭先知。

现在直上银河去, 蒌蒿满地芦芽短,

同到牵牛织女家。 恰是河豚欲上时。

乐游原 蜂

(唐•李商隐) (唐•罗隐)

向晚意不适, 非论平地与山尖,

驱车登古原。 无穷风光尽被占。

落日无穷好, 酿得百花成蜜后,

只是近傍晚。 为谁辛劳为谁甜?

登飞来峰 明日歌

(宋•王安石) 明日复明日,明日何其多!

飞来山上千寻塔, 我生待明日,万事成蹉跎。

闻说鸡鸣见日升。 众人若被明日累,春去秋来宿将至。

不畏浮云遮望眼, 朝看水东流,暮看日西坠。

只缘身在最高层。 百年明日能几何?请君听我《明日歌》。

书湖阴师长教师壁 晓出净慈寺送林子方

(宋•王安石) (宋•杨万里)

茅檐长扫净无苔, 究竟??结果西湖六月中,

花木成畦手自栽。 风光不与四时同。

一水护田将绿绕, 接天莲叶无限碧,

两山推门送青来。 映日荷花别样红。

芙蓉楼送辛渐 易水送别

(唐•王昌龄 ) (唐•骆宾王)

寒雨连江夜入吴, 此地别燕丹,

黎明送客楚山孤。 勇士发冲冠。

洛阳亲朋如相问, 昔时人已没,

一片冰心在玉壶。 本日水犹寒。

长歌行 宿建德江

青青园中葵,朝露待日晞。 (唐•孟浩然)

阳春布德泽,万物生辉煌。 移舟泊烟渚,

常恐秋节至,焜黄华叶衰。 日暮客愁新。

百川东到海,什么时候复西归。 野旷天低树,

少壮不尽力,老迈徒伤悲。 江清月近人。

逢雪宿芙蓉山主人 秋浦歌

(唐•刘长卿) (唐•李白)

日暮苍山远, 鹤发三千丈,

天寒白屋贫。 缘愁似个长。

柴门闻犬吠, 不知明镜里,

风雪夜归人。 何处得秋霜。

迢迢牵牛星 送别

迢迢牵牛星,皎皎河汉女。 (唐•王维)

纤纤擢素手,札扎弄心裁。 山中相送罢,

整天不成章,泣涕泣如雨。 日暮掩柴扉。

河汉清且浅,相去复几许? 春草来岁绿,

盈盈一水间,眽眽不得语。 天孙归不归。

杂诗 马诗

(唐•王维) (唐•李贺)

君自故里来, 年夜漠沙如雪,

应知故里事。 燕山月似钩。

明天将来绮窗前, 何当金络脑,

寒梅著花未? 快走踏清秋。

遗爱寺 竹石

(唐•白居易) (清•郑燮)

弄石临溪坐, 咬定青山不放松,

寻花绕寺行。 立根原在破岩中。

不时闻鸟语, 千磨万击还坚劲,

处处是泉声。 任尔工具南冬风。

望岳 题李凝幽居

(唐•杜甫) (唐•贾岛)

岱宗夫若何,齐鲁青未了。 闲居少邻并,草径入荒园。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。 鸟宿池边树,僧敲月下门。

汤胸生层云,决眦入归鸟。 过桥分野色,移石动云根。

会当凌绝顶,一览众山小。 暂去还来此,幽期不负言。

四年级上册

十七日不雅潮 七绝•不雅潮

【宋】陈师道 毛泽东

漫漫平沙走白虹, 千里波澜滔滔来,

瑶台掉手玉杯空。 雪花飞向垂钓台。

好天摇动清江底, 人山纷赞声势阔,

晚日浮沉激流中。 铁马自在杀敌回。

酒泉子

潘阆

长忆不雅潮,满郭人争江上望。来疑沧海尽成空。万面鼓声中。弄潮儿向涛头立。手把红旗旗不湿。别来几向梦中看。梦觉尚心寒。

冬夜念书示子聿 山居秋暝

【南宋】陆游 【唐】王维

前人学问无遗力, 空山新雨后,气候晚来秋。

少壮功夫老始成。 明月松间照,清泉石上流。

纸上得来终觉浅, 竹喧归浣女,莲动下渔舟。

绝知此事要躬行。 随便春芳歇,天孙自可留。

酒泉子

潘阆

长忆钱塘,不是人寰是天上。万家掩映翠微间。处处水潺潺。异花四时当窗放。收支分明在樊篱。别来隋柳几经秋。何日得重游。

滁州西涧 初春呈水部张十八员外

【唐】 韦应物 【唐】韩 愈

独怜幽草涧边生, 天街细雨润如酥,

上有黄鹂深树鸣。 草色遥看近却无。

春潮带雨晚来急, 最是一年春益处,

野渡无人舟自横。 绝胜烟柳满皇都。

石灰吟 江南春

【明】于谦 【唐】杜牧

千锤万凿出深山, 千里莺啼绿映红,

猛火燃烧若轻易。 水村山郭酒旗风。

粉骨碎身浑不怕, 南朝四百八十寺,

要留清白在人世。 几多楼台烟雨中。

江南逢李鹤寿 逢入京使

【唐】杜甫 【唐】岑参

岐王宅里平常见, 故园东望路漫漫,

崔九堂前几度闻。 双袖龙钟泪不干。

恰是江南好风光, 顿时重逢无纸笔,

落花时节又逢君。 凭君传语报安然。

浣溪沙

晏殊

一曲新词酒一杯。客岁气候旧亭台。落日西下几时回。无可何如花落去,似曾了解燕归来。小园喷鼻径独盘桓。

如梦令

李清照

常记溪亭日暮,沉浸不知归路。兴尽晚回舟,误入藕花深处。争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

如梦令

李清照

昨夜雨疏风骤,浓睡不用残酒。试问卷帘人,却道海棠照旧。知否,知否,应是绿肥红瘦。

高中、初中、小学语文讲义中的古诗词和文言文全数列表

七年级上童趣 沈复《论语》十则古代诗歌四首不雅沧海 曹操次北固山下 王湾钱塘湖春行 白居易天净沙 秋思 马致远山市 蒲松龄散文诗两首 金色花-泰戈尔 荷叶 母亲-冰心《世说新语》两则-刘义庆 咏雪 陈太丘与友期郭沫若诗两首 天上的市井 静夜智子疑邻因祸得福课外古诗词背诵龟虽寿 曹操过故人庄 孟浩然题破山寺后禅院 常建闻王昌龄左迁龙标遥有此寄 李白夜雨寄北 李商隐泊秦淮 杜牧浣溪沙 晏殊过松源晨炊漆公店 杨万里如梦令 李清照不雅书有感 朱熹七年级下诗两首 假设糊口棍骗了你-普希金 未选择的路-弗罗斯特伤仲永-王安石木兰诗孙权劝学-《资治通鉴》短文两篇 夸父每日-《山海经》 公共怒触不周山-《淮南子》狼 蒲松龄课外古诗词背诵山中杂诗-吴均竹里馆 王维峨嵋山月歌 李白春夜洛城闻笛 李白逢入京使 岑参滁洲西涧 韦应物江南逢李鹤寿 杜甫送灵澈上人 刘长卿约客 赵师秀论诗 赵翼八年级上桃花源记 陶渊明短文两篇 陋室铭 刘禹锡 爱莲说 周敦颐核舟记 魏学洢年夜道之行也 《礼记》杜甫诗三首 望岳 春望 石壕吏三峡 郦道元短文两篇 报答中书书 陶弘景 记承天寺夜游 苏轼不雅潮 周到湖心亭看雪 张岱诗四首 归园田居其三 陶渊明 使至塞上 王维 渡荆门送别 李白 登岳阳楼其一 陈与义课外诗词背诵长歌行 汉乐府野望 王绩早寒江上有怀 孟浩然望洞庭湖赠张丞相 孟浩然黄鹤楼 崔颢送友人 李白秋词 刘禹锡鲁山山行 梅尧臣浣溪沙 苏轼十一月四日风雨年夜作 陆游八年级下与朱元思书 吴均五柳师长教师传 陶渊明马说 韩愈送东阳马生序 宋濂诗词曲五首 酬乐天扬州出逢席上见赠 刘禹锡 赤壁 杜牧 过伶仃洋 文天祥 水调歌头 苏轼 山坡羊潼关切古 张养浩小石潭记 柳宗元岳阳楼记 范仲淹酒徒亭记 欧阳修满井纪行 袁宏道诗五首 喝酒其五 陶渊明 行路难其一 李白 茅舍为金风抽丰所破歌 杜甫 白雪歌送武判官归京 岑参 己亥杂诗 龚自珍 课外古诗词背诵赠从弟其二 刘祯送杜少府之任蜀州 王勃登幽州台歌 陈子昂终南别业 王维宣州谢朓楼饯别校书叔云 李白 初春呈水部张十八员外 韩愈无题 李商隐相见欢 李煜登飞来峰 晚安是苏幕遮 范仲淹九年级上沁园春 雪 毛泽东智取生辰纲 施耐庵杨修之死 罗贯中范进及第 吴敬梓 喷鼻菱学诗 曹雪芹陈涉世家 司马迁唐雎幸不辱命 《战国策》隆中对 陈寿出师表 诸葛亮诗五首 望江南 温庭筠 渔家傲 秋思 范仲淹 江城子密州出猎 苏轼 武陵春 李清照 破阵子 辛弃疾课外古诗词背诵不雅刈麦 白居易月夜 刘方平商山早行 温庭筠卜算子 咏梅 陆游破阵子 晏殊浣溪沙 苏轼醉花阴 李清照南乡子 登京口北固亭有怀 辛弃疾山坡羊 骊山怀古 张养浩朝皇帝 咏喇叭 王磐九年级下诗两首 我爱这地盘 艾青 乡愁 余光中我用残损的手掌 戴望舒公输《墨子》《孟子》两章 得道多助掉道寡助 生于忧患死于安泰鱼我所欲也 《孟子》《庄子》故事两则 惠子相梁 庄子与惠子游于濠梁曹刿论战 《左传》邹忌讽齐王纳谏 《战国策》愚公移山《列子》《诗经》两首 关雎 蒹葭课外古诗词背诵参军行 杨炯月下独酌 李白羌村三首 之三 杜甫登楼 杜甫走马川行馈送封年夜夫出师西征 岑参左迁至蓝关示侄孙湘 韩愈望月有感 白居易雁门太守行 李贺卜算子 送鲍浩然之浙东 王不雅别云间 夏完淳

小学 初中 高中语文课本上所有的唐诗宋词

请选择一首高中讲义上的古诗词

采薇(原文)采薇采薇,薇亦作止。

曰归曰归,岁亦莫止。

靡室靡家,猃狁之故。

不遑启居,猃狁之故。

采薇采薇,薇亦柔止。

曰归曰归,心亦忧止。

忧心烈烈,载饥载渴。

我戍不决,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。

曰归曰归,岁亦阳止。

王事靡盬,不遑启处。

忧心孔疚,我行不来!彼尔维何?维常之华。

彼路斯何?正人之车。

戎车既驾,四牡业业。

岂敢假寓?一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。

正人所依,小人所腓。

四牡翼翼,象弭鱼服。

岂克日戒?猃狁孔棘!昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心酸悲,莫知我哀!特点:四言诗,我国古代诗歌最早的的阶段。

选自《诗经小雅》

谁给清算一下从小学到高评语文讲义上要求背诵的所有古诗文啊?就当...

秋月徐志摩一样是月色,今晚上的,由于我们都在昂首看——看它,一轮腴满的娇媚,从黝黑得犹如大盗一般的云堆里升起——看得非分特别的亮,额外的圆。

它睁开在道路上,它飘闪在水面上,它沉醉在水草盘结得犹如忧闷般的水底;它傲视在古城的雉堞上,万千的城砖在它的清澈中呼吸,它抚摩着错落在城厢外内的墓墟,在宿鸟的继续的呼声里,想见新旧的鬼,也和我们似的相依偎的站着,眸子放着光,品味着透骨的阴凉:银色的缱绻的诗情犹如水面的星磷,在露盈盈的空中飘动。

听那四野的吟声——永久的低微的谐和,悲痛揉和着欢乐,怨仇与恩爱,晦冥交抱着火电,在这幽绝的秋夜与秋野的苍莽中,“解化”的伟年夜在一切纤微的深处睁开了婴儿的微笑!

求高中必背语文古诗似义词录,就是高中教材里的古诗词。

应当是人...

新课标高中语文必修(1-5册)划定背诵篇目总集总目次:新课标高中人教版必修(第1册)1、《沁园春:长沙》2、《雨巷》3、《再别康桥》4、《烛之武退秦师》5、《荆轲刺秦王》(第8段)6、《纪念刘和珍君》(第2、4节)新课标高中人教版必修(第2册)1、《诗经:氓》*2、《离骚》(节选)3、诗三首(《涉江采芙蓉》《短歌行》《归园田居》(其一))4、《兰亭集序》5、《赤壁赋》6、《游褒禅山记》(第2、3段)*7、《荷塘月色》(第4、5、6段)*8、《孔雀东南飞》(开首到“万万不复全”)新课标高中人教版必修(第3册)1、《蜀道难》2、《秋兴八首》(其一)3、《咏怀奇迹》(其三)4、《登高》*5、《琵琶行》(并序)6、《寡人之于国也》7、《劝学》8、《过秦论》(第3、4、5段)*9、《锦瑟》*10、《马嵬》(其二)*11、《师说》新课标高中人教版必修(第4册)1、《念奴娇:赤壁怀古》2、《定风浪•莫听穿林打叶声》3、《水龙吟•登建康赏心亭》4、《永遇乐:京口北固亭怀古》5、《醉花阴•薄雾彤云愁永昼》6、《声声慢•寻寻觅觅》7、《廉颇蔺相如传记》(后5段)*8、《长亭送别:碧云天》*9、《望浪潮•东南形胜》*10、《雨霖铃•寒蝉凄惨》新课标高中人教版必修(第5册)1、《回去来兮辞》(并序)2、《滕王阁序》(第2、3段)3、《陈情表》*4、《逍遥游》(朗读)

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:1214199132@qq.com,我们立即下架或删除。

热门文章