《七律·到韶山》诗句是什么(注拼音)?

文学网 时间:2019-03-25 14:56:01

【拼音】《qī lǜ·dào sháo shān 》

《七律·到韶山》

máo zé dōng

毛泽东

bié mèng yī xī zhòu shì chuān ,gù yuán sān shíèr nián qián 。

别梦模糊咒逝川,故园三十二年前。

hóng qí juàn qǐ nóng nú jǐ,hēi shǒu gāo xuán bà zhǔ biān 。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

wéi yǒu xī shēng duō zhuàng zhì,gǎn jiào rì yuè huàn xīn tiān 。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

xǐ kàn dào shū qiān zhòng làng ,biàn dì yīng xióng xià xī yān 。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

【原文】

《七律·到韶山》毛泽东

别梦模糊咒逝川,故园三十二年前。 红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。 

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。 喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

【译文】拜别后几多黑甜乡在谩骂岁月的流逝,我的故里啊与你一别已过了三十二年。红旗漫卷

吹动农人的武装,而仇敌却高高举起霸主的皮鞭。由于太多的壮志才会有牺牲,但我敢令六合

翻覆换一副新颜。再喜看年夜片庄稼如浪涛滔滔,尽是农人英雄们在暮色中收工归来。

【赏析】这首七律,记叙了毛泽东回到远离32年的故里时的真实感触感染。经由过程对韶隐士平易近革命历 

史的回首,和对人平易近公社社员经由过程热忱劳动而喜获丰收的描画,赞美了革命人平易近艰辛卓绝的

战役精力,称道了中国人平易近战天斗地的风采,光鲜地表现了毛泽东高远的思惟境地。

清平乐六盘山这首诗歌的拼音

清平乐·六盘山毛泽东天高云淡,tiān gāo yún dàn ,望断南飞雁。

wàng duàn nán fēi yàn 。

不到长城非豪杰,bú dào zhǎng chéng fēi hǎo hàn ,屈指行程二万。

qū zhǐ háng chéng èr wàn 。

六盘山上岑岭,liù pán shān shàng gāo fēng ,红旗漫卷西风。

hóng qí màn juàn xī fēng 。

本日长缨在手, jīn rìcháng yīng zài shǒu , 什么时候缚住苍龙?hé shí fù zhù cāng lóng ?

古诗《清平乐.六盘山》

清平乐·六盘山 天高云淡,望断南飞雁。

不到长城非豪杰,屈指行程二万。

六盘山上岑岭,红旗漫卷西风。

本日长缨在手,什么时候缚住苍龙? 为毛泽东在1935年10月所作的一首词。

为毛泽东翻越六盘山时的咏怀之作,抒发了“长缨在手”定当“缚住苍龙”的革命激情。

这首词写景、抒怀工整分明,流转天然。

上、下半阕均是1、二句写景,3、四句言志。

情形交叉,浑然一体。

注释 (1)望断:久久地望着,直到看不见,望尽。

(2)长城:借指长征的目标地。

(3)屈指:弯着手指头计较。

(4)六盘山:在宁夏回族自治区南部固原市西南,是六盘山山脉的主峰。

(5)红旗:一九五七年在《诗刊》创刊号上颁发时作“旄头”。

一九六一年玄月为宁夏干部书写此词时改成“红旗”,手迹颁发在该年十月七日的《光亮日报》。

(6)漫卷:遍卷、囊括。

(7)长缨:本指长绳,这里指革命武装。

(8)缚住:擒住。

(9)苍龙:是一种凶神恶煞。

作者自注:“苍龙,指蒋介石,不是日本人。

由于那时全副精力要对于的是蒋不是日。

” 译文 漫空高阔白云晴朗,望着南飞的年夜雁已飞到了天边。

不登临长城毫不是英雄,算下来已交战了两万里的路途。

六盘山上岑岭挺立,强烈的西风吹卷着红旗。

此刻革命武装正在共产党的带领之下,哪一天才能打垮国平易近党反动派?...

古诗七律长征带拼音

qīlǜchǎnɡzhēnɡ七律·长征honɡjūnbúpàyuǎnzhēnɡnán赤军不怕远征难,wànshuǐqiānshānzhǐděnɡxiān万水千山只轻易。

wǔlǐnɡwěiyítãnɡxìlànɡ五岭逶迤腾细浪,wūmãnɡpánɡbïzǒuníwán乌蒙磅礴走泥丸。

jīnɡshāshuǐpáiyúnyánuǎ金沙水拍云崖暖,dàdùqiáohãnɡtiěsuǒhán年夜渡桥横铁索寒。

gânɡxǐmínshānqiānlǐxuě更喜岷山千里雪,sānjūnguîhoujìnkāiyǎn全军事后尽开颜。

七律·答友人》注拼音版长怎样读

《qī lǜ·dào sháo shān 》《七律·到韶山》máo zé dōng毛泽东bié mèng yī xī zhòu shì chuān ,gù yuán sān shíèr nián qián 。

别梦模糊咒逝川,故园三十二年前。

hóng qí juàn qǐ nóng nú jǐ,hēi shǒu gāo xuán bà zhǔ biān 。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

wéi yǒu xī shēng duō zhuàng zhì,gǎn jiào rì yuè huàn xīn tiān 。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

xǐ kàn dào shū qiān zhòng làng ,biàn dì yīng xióng xià xī yān 。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

《七律·到韶山》诗句是甚么(注拼音)?

【拼音】《qī lǜ·dào sháo shān 》《七律·到韶山》máo zé dōng毛泽东bié mèng yī xī zhòu shì chuān ,gù yuán sān shíèr nián qián 。

别梦模糊咒逝川,故园三十二年前。

hóng qí juàn qǐ nóng nú jǐ,hēi shǒu gāo xuán bà zhǔ biān 。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

wéi yǒu xī shēng duō zhuàng zhì,gǎn jiào rì yuè huàn xīn tiān 。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

xǐ kàn dào shū qiān zhòng làng ,biàn dì yīng xióng xià xī yān 。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

【原文】《七律·到韶山》毛泽东别梦模糊咒逝川,故园三十二年前。

红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。

喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。

【译文】拜别后几多黑甜乡在谩骂岁月的流逝,我的故里啊与你一别已过了三十二年。

红旗漫卷吹动农人的武装,而仇敌却高高举起霸主的皮鞭。

由于太多的壮志才会有牺牲,但我敢令六合翻覆换一副新颜。

再喜看年夜片庄稼如浪涛滔滔,尽是农人英雄们在暮色中收工归来。

【赏析】这首七律,记叙了毛泽东回到远离32年的故里时的真实感触感染。

经由过程对韶隐士平易近革命历 史的回首,和对人平易近公社社员经由过程热忱劳动而喜获丰收的描画,赞美了革命人平易近艰辛卓绝的战役精力,称道了中国人平易近战天斗地的风采,光鲜地表现了毛泽东高远的思惟境地。

谁知道《清平乐 六盘山》的诗意啊!

清平乐·六盘山 天高云淡, 望断南飞雁。

不到长城非豪杰, 屈指行程二万。

六盘山上岑岭, 红旗漫卷西风。

本日长缨在手, 什么时候缚住苍龙? 1935年10月 【注释】: 六盘山:在宁夏南部,甘肃东部。

望断:望尽。

屈指:屈指计较。

红旗:一九五七年在《诗刊》创刊号上颁发时作“旄头”。

一九六一年玄月为宁夏干部书写此词时改成“红旗”,手迹颁发在该年十月七日的《光亮日报》。

长缨:见《蝶恋花·从汀州向长沙》注释。

苍龙:《后汉书·张纯传》,“苍龙甲寅”。

注曰,“苍龙,太岁也”。

古时以太岁为凶神恶煞,太岁在地上,与天上岁星响应。

【译诗】 漫空高阔白云明朗, 南飞的年夜雁已望到了天边。

不登临长城关隘毫不是英雄, 算下来已交战了二万。

六盘山上雄峰再拔, 烈烈西风漫卷着红旗。

今天我长绳之武装紧握手中, 哪一天才会将那蒋家狂龙捆缚? 活泼表示了毛主席及其统率的英雄赤军成功地登上六盘山后,了望云天,抒发了完全打倒国平易近党和日本帝国主义者的顽强决心,立誓将革命进行到底的壮志激情。

七律长征带拼音的诗

qīlǜchǎnɡzhēnɡ七 律 ·长 征máozãdōnɡ毛 泽 东hïnɡjūnbúpàyuǎnzhēnɡnán红 军 不 怕 远 征 难 , wànshuǐqiānshānzhǐděnɡxiān万 水 千 山 只 等 闲 。

wǔlǐnɡwěiyítãnɡxìlànɡ五 岭 逶 迤 腾 细 浪 , wūmãnɡpánɡbïzǒuníwán乌 蒙 磅 礴 走 泥 丸 。

jīnɡshāshuǐpáiyúnyánuǎ金 沙 水 拍 云 崖 暖 , dàdùqiáohãnɡtiěsuǒhán年夜 渡 桥 横 铁 索 寒 。

gânɡxǐmínshānqiānlǐxuě更 喜 岷 山 千 里 雪 , sānjūnguîhîujìnkāiyǎn三 军 过 后 尽 开 颜 。

...

毛泽东在六盘山写的诗

毛泽东在六盘山写的诗是《清平乐·六盘山》,原文以下: 天高云淡,望断南飞雁。

不到长城非豪杰,屈指行程二万。

六盘山上岑岭,红旗漫卷西风。

本日长缨在手,什么时候缚住苍龙? 口语文释义:漫空高阔白云明朗,南飞的年夜雁已望着飞到了天边。

不登临长城关隘毫不是英雄,算下来已交战了二万里的路途。

六盘山上岑岭挺立,烈烈的西风吹卷着红旗。

此刻革命的武装正在共产党的带领之下,哪一天才能打垮国平易近党反动派? 扩大资料 创作布景:1935年8月,毛泽东主席破坏了张国焘割裂割裂赤军的线路后,率红一方面军继续向陕北按照地挺进。

9月中旬,赤军霸占天险腊子口,古迹般超出岷山草地,进入甘肃南部。

10月7日,赤军在宁夏六盘山的青石嘴,又击败了前来切断的敌马队团,扫清了阻碍,解脱了追敌,当全国午,一鼓作气,翻越了六盘山。

此词便是作者翻越六盘山时的咏怀之作。

这首词回首了万里长征的行程,表达了赤军兵士们一往无前的钢铁意志和抗战必胜的果断信心。

这是一首在战役中进步的成功曲,是一篇振奋人心,激扬斗志的宣言书。

活泼表示了毛主席及其统率的英雄赤军完全打倒国平易近党的顽强决心,抒发了将革命进行到底的壮志激情。

上阕“天高云淡,望断南飞雁”,起笔境地广宽,写站在六盘山岑岭之上瞻仰所见。

两句词紧扣十月天空气象:天空净朗,云层疏淡,年夜雁往南飞。

这两句词看似写景,实则寄寓了诗人无穷的情怀,既有登高望远吞吐江山的豪放,又有跟随年夜雁,遐想战友、亲人的柔情。

“不到长城非豪杰,屈指行程二万”“长城”指抗日火线,赤军以年夜无畏的革命精力克服一切艰巨险阻,向陕北按照地,向抗日火线进军,赤军北上的行程有二万多里。

但是诗人仅用了“屈指”二字,于轻描淡写中吐露出赤军对漫漫险途轻易视之的英雄气势。

下阕揭示革命远景,“六盘山上岑岭,红旗漫卷西风。

”如火的红旗,飘荡在高高的六盘山顶,衬托出赤军将士的成功喜悦。

“本日长缨在手,什么时候缚住苍龙?”这两句是全词的大旨地点:凭中国工农赤军保留着的有生气力,必然会打垮蒋介石的反动政权。

这首词上下两阕都是前两句写景,后两句抒怀言志,布局对称、美不雅。

上下两阕相对自力又牢牢相连,上阕写面前长征的成功,抒发赤军将士的勇敢斗志。

下阕进一步联想,放眼未来,抒立誓将革命进行到底的决心和蔼概。

...

版权声明:以上文章中所选用的图片及文字来源于网络以及用户投稿,由于未联系到知识产权人或未发现有关知识产权的登记,如有知识产权人并不愿意我们使用,如果有侵权请立即联系:1214199132@qq.com,我们立即下架或删除。

热门文章